Makale

Türk ve Dünya Tarihinde İlkler

 • Türklerin ilk anayurdu Orta Asya‟dır
 • Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur
 • Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır
 • Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir
 • Onluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Mete Han‟dır
 • Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir
 • Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir
 • Türkler hakkında ilk belge MÖ. 318 tarihli bir Hun –Çin ticaret sözleşmesidir
 • Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir
 • Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır
 • Matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır
 • Töreyi yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır
 • Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlardır (Maniheizm)
 • Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlardır
 • Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir
 • Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barışıdır
 • İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar‟dır (619)
 • İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir
 • Orhun yazıtlarını ilk okuyan Danimarkalı bilgin Thomsen‟dir
 • İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar‟dır
 • Orta Asya’daki İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır
 • Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır
 • Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar‟dır
 • İlk Türkçe sözlük olan “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır
 • Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır
 • Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler‟dir.
 • “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut‟tur
 • Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur
 • Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır
 • Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk
 • savaş Pasinler‟dir (1048)
 • Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak
 • kurulmuştur
 • Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur
 • Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur‟da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır
 • Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur
 • Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071)
 • Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071)
 • Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden
 • sonra kabul etmiştir
 • Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular,
 • Saltuklular, Danişmendliler v.s.)
 • Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler‟dir
 • İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey‟dir
 • Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir
 • Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik‟tir (1075)
 • Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir
 • Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır
 • Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin Keykubat zamanında kurulmuştur
 • Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)
 • Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları‟dır
 • Moğolları Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)
 • Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir
 • (Magna Charta)
 • Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Maghna Charta ile başlamıştır
 • Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır
 • Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve
 • Portekiz’dir
 • 1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del
 • Kano’dur
 • Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı.
 • Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı (Protestanlık)
 • Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir
 • Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık
 • Savaşıdır (1783)
 • Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır
 • Kilise’de reform yapılması gerektiğini ilk dile getiren “Erasmus” dur
 • Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır
 • Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur- 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)
 • Kralların katıldığı ilk haçlı seferi II. Haçlı seferidir
 • Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır
 • Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır
 • Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile
 • gerçekleşmiştir
 • Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır
 • Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy
 • Muharebesi”nde kullanılmıştır
 • Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır
 • Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk haçlı seferi 1096 yılında düzenlenmiştir
 • Avrupa’da kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa haçlı seferlerinden sonra başlamıştır
 • Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz‟dır (1487)
 • Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama‟dır
 • (1498)
 • Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano‟dur (1519-1519)
 • Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb‟dur (1492)
 • Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır
 • Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır
 • Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir
 • Ateşli silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır
 • Ulusal devletler ilk defa Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır
 • İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir
 • Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır
 • Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır
 • İşçi sınıfı ilk defa sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır
 • Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır
 • Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile
 • dünyaya yayılmaya başlamıştır
 • İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır
 • Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Endüstri İnkılabıyla ortaya
 • çıkmıştır
 • Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir
 • Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur
 • Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır
 • Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır
 • İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir (1783)
 • Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi” ilk defa Viyana kongresinde ortaya
 • atılmıştır (1815)
 • Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun
 • savaşıyla gerçekleşmiştir
 • Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği
 • yapmışlardır (1815)
 • ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır
 • İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi ile Meşrutiyet yönetimine kesin
 • olarak geçilmiştir
 • Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur
 • İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)
 • Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)
 • Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı‟dır
 • (1364)
 • Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı‟dır (1364)
 • Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)
 • Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat‟tır
 • Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır
 • Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır
 • Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin‟dir (1444)
 • Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır
 • Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)
 • İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd‟dır
 • Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır
 • (1416)
 • Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur
 • Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi‟dir (1353)
 • Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)
 • Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)
 • Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)
 • Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)
 • Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)
 • Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir
 • Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır
 • Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur
 • Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından
 • sonra bozulmuştur (1402)
 • Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır
 • Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN BEY’dir
 • Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır
 • Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir
 • Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur
 • Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)
 • Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)
 • Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını
 • anlamışladır (1448)
 • Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti‟dir
 • Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu
 • devlet Osmanlı Devleti’dir
 • Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele
 • geçirmiştir
 • Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan
 • siyasetiyle başlamıştır
 • Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır
 • Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına
 • alınmasıyla başlamıştır (1345)
 • Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde
 • gerçekleşmiştir (Yıldırım)
 • Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra
 • gerçekleşmiştir(Edirne)
 • Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği‟dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin
 • Paşa’dır
 • Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin
 • isyanıdır
 • Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde
 • başlamıştır
 • Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)
 • İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır
 • Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir
 • Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir
 • Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir
 • (1479)
 • Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır
 • Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı I.Selim‟dir (Yavuz)
 • Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir
 • Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır
 • (1533)
 • Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır
 • Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu
 • İsyanı‟dır
 • Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli Savaşından sonra azalmaya başlamıştır
 • İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)
 • İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir
 • Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu
 • Celal)
 • Avrupa’da siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile
 • gerçekleşmiştir
 • Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır
 • Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa‟dır (1564-1579)
 • Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı ilk faaliyet Hind
 • Deniz Seferleri‟dir
 • Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir
 • Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim‟dir (Yavuz)
 • Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535)
 • Karadeniz‟in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında
 • gerçekleşmiştir
 • Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır
 • Viyana’nın ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)
 • Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538)
 • Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde
 • gerçekleşmiştir
 • Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle
 • gerçekleşmiştir
 • Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir
 • Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453)
 • Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir
 • (Kanunname-i Ali Osman)
 • Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet
 • zamanında başlamıştır
 • Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir
 • (1479)
 • Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında
 • gerçekleşmiştir
 • İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475)
 • Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır
 • Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır
 • Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir
 • Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514)
 • Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle
 • başlamıştır (1517)
 • Mısır‟ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517)
 • Kaptanı-Derya ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur
 • İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması‟dır (Kanuni Sultan Süleyman)
 • Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı
 • hakimiyetine girmiştir (1578)
 • Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır
 • Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir
 • Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır
 • Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok
 • Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606)
 • Günümüzdeki Türkiye – İran sınırı ilk defa Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizilmiştir
 • Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden Köprülü Mehmet Paşa’dır
 • Osmanlı Devleti ilk defa Karlofça (1699) İstanbul (1700) Antlaşmaları ile toprak kaybetmiştir
 • Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat hareketleri duraklama devrinde başlamıştır
 • Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile ilk defa Karadeniz’e inme imkanına sahip olmuştur
 • Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilk Osmanlı padişahı II.Osman‟dır
 • Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah II. Osman’dır
 • Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan Tarhuncu Ahmet
 • Paşa‟dır
 • Rusya, 1700 İstanbul antlaşması ile ilk kez İstanbul’da elçi bulundurma hakkını elde etmiştir
 • Osmanlı Devleti doğuda kazandığı en geniş sınırlara Ferhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır
 • (1590)
 • Osmanlı Devleti’nin Batıda ulaştığı en geniş sınırlara Bucaş Antlaşması ile ulaşmıştır (1676)
 • İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya ile İran’a karşı ilk defa müttefik olmuştur
 • Belgrat Antlaşması ile Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denk
 • sayılmıştır
 • Kırım ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olmuştur (1774)
 • Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştır
 • Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına Küçük kaynarca Antlaşması ile sahip olmuştur
 • Kapitülasyonlar Rusya’ya ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verilmiştir
 • Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoksların hamiliğini Rusya üstlenmeye
 • başlamıştır (1774)
 • Osmanlı Devleti batıyı örnek alarak ıslahat yapmaya ilk defa Lale Devrinde başlamıştır (1718-
 • 1730)
 • Avrupa’da ilk elçilikler Viyana ve Paris’te açılmıştır
 • Osmanlı Devletinde ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur (1727)
 • Lale devrinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi Yirmisekiz Mehmet Çelebi‟dir (Fransa)
 • İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kurulmuştur
 • Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa Lale devrinde kurulmuştur
 • Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar I.Mahmut döneminde yapılmaya başlanmıştır
 • Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır
 • Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ı Cedit‟tir (III. Selim)
 • Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası III. Selim döneminde kurulmuştur
 • Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için en çok Rusya ile
 • savaşmıştır
 • XVIII. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır
 • Avusturya ve Rusya, Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’ne karşı ilk kez gizli bir
 • ittifak antlaşması imzalamıştır
 • III.Selim döneminde devlet okullarında ilk defa bir yabancı dil öğrenme mecbur hale
 • getirilmiştir (Fransızca)
 • İlk Osmanlı – Fransız Savaşı, Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında gerçekleşmiştir (1798)
 • Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısını azaltan ilk padişah I. Abdülhamit’tir
 • Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa III.Selim zamanında sürekli hale getirilmiştir (1793)
 • Mehter takımı ile ilk batı müziği eseri 1680 yılında bestelenmiştir.( N.A.Strungk’un Esther
 • Operası)
 • Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile
 • gerçekleşmiştir(1774)
 • Osmanlı Devletinde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilkokul Mühendishane-i Berri
 • Hümayun’dur
 • Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti ilk defa denge siyaseti uygulamaya
 • başlamıştır. (İngiltere’nin yardım önerisini kabul ederek)
 • Osmanlı mimarisinde batı örnek alınarak yapılan ilk eser Nuruosmaniye Camii‟dir (Lale
 • Devri)
 • Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kez Rusya’ya savaş tazminatı ödemiştir
 • (1774)
 • Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığını Pasarofça Antlaşmasından sonra anlamıştır
 • İngiltere’ye ilk kapitülasyonlar 1580 yılında verilmiştir
 • İlk sikke tashihi 1586 yılında yapılmıştır
 • Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır
 • (1804)
 • Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak‟tır (1808)
 • Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne
 • Antlaşması)
 • Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833)
 • Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret
 • Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)
 • Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir
 • (1839)
 • Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839)
 • İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866)
 • Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)
 • Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır
 • Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856)
 • Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir
 • İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856)
 • Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya
 • başlamıştır
 • Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır
 • Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır
 • Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır
 • Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı
 • Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831)
 • İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu
 • Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye)
 • Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında atılmıştır
 • İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır
 • Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)
 • Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk
 • defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856)
 • Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den
 • almıştır (1854)
 • Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya
 • başladı (1856)
 • Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir
 • (1876)
 • İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından
 • hazırlanarak II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir (1876)
 • Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878)
 • Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş)
 • Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır
 • Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır
 • Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında gerçekleşmiştir
 • Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır
 • Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat
 • Fermanıyla kabul edilmiştir
 • Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856)
 • Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır
 • İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı
 • Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)
 • Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur
 • Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin
 • yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir
 • Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma
 • Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır
 • Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei
 • Muhammediye’dir
 • Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)
 • Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası
 • Cezayir’dir (1830)
 • Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos
 • Antlaşmasıdır (1878)
 • Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir
 • Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin
 • Antlaşmasıdır (1878)
 • Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan son antlaşmadır
 • (1878)
 • Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk‟tur
 • (1913)
 • Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülaziz’in tahttan
 • indirilmesidir
 • Bulgaristan’ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması I. Balkan Savaşının sonunda
 • gerçekleşmiştir
 • Türkçülük akımı ilk defa II. Balkan Savaşının sonunda devlet politikası haline gelmiştir
 • Manda ve himayecilik fikri ilk defa I.Dünya Savaşının sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır
 • Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa I.Dünya Savaşında kullanılmıştır
 • Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez Mondros Ateşkes
 • Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (30 Ekim 1918)
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilk defa Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır
 • Kuvay-ı Milliye deyimini ilk defa İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Türk milletinin ilk tepkisi direniş
 • cemiyetleri kurmak olmuştur
 • Mondros Ateşkesinden sonra ilk işgal edilen yer Musul olmuştur ( İngiltere-3 Kasım 1918)
 • İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı‟nda kararlaştırılmıştır
 • Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur
 • Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa Paris Konferansında atılmıştır
 • İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti‟dir
 • İşgallere karşı ilk tepki Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da başlamıştır
 • Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır
 • Batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir Kongresinde bir çatı altında toplanmıştır
 • Milli mücadelenin haklılığı dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol raporudur
 • İşgallere karşı ilk tepki güneyde Fransızlara karşı gerçekleşmiştir
 • I. Dünya Savaşını bitiren en önemli gelişme ABD’nin savaşa girmesidir
 • I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk
 • toplantı Paris Barış Konferansıdır (1919)
 • Amiral Bristol Raporu İzmir’in işgaline karşı ilk dış tepkidir
 • Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa İzmir’in işgaliyle birlikte başlamıştır
 • İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları Paris Barış
 • Konferans’ında ortaya çıkmıştır
 • Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe Çanakkale cephesidir
 • İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini Çanakkale Savaşlarında almıştır (1915)
 • Osmanlıcılık düşüncesi Balkan Savaşlarından sonra ilk defa terk edilmeye başlamıştır
 • Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştır
 • Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımı ilk defa Balkan Savaşlarından sonra devlet politikası
 • haline gelmeye başlamıştır
 • Ümmetçilik politikasının başarısız olduğu ilk defa Hicaz – Yemen cephesinde alına
 • yenilgilerden sonra anlaşılmıştır
 • Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi Trablusgarb savaşıdır
 • (1911)
 • Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma Uşi Antlaşmasıdır (1911)
 • Manda ve himayecilik fikri ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır
 • Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır
 • Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen tek Osmanlı
 • komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır
 • Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi Kafkas Cephesidir
 • Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir
 • I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında
 • imzalanan Versailles‟dir
 • I. Dünya Savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABD’dir
 • I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet Japonya’dır
 • İtilaf Devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır
 • İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı Vilayeti Musul’dur
 • Arapların Hıristiyan azınlıktan sonra Osmanlı yönetiminden ayrılması ilk defa I. Dünya
 • savaşından sonra gerçekleşmiştir
 • Sivil savunma teşkilatının kurulması gerekliliği ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortay
 • çıkmıştır
 • Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul’dur
 • I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan‟dır.
 • Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir
 • Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir
 • Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi‟nde ortaya atılmıştır
 • Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır
 • Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır
 • Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi‟nde yer almıştır
 • Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde
 • açıklanmıştır
 • Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir
 • Mustafa kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir
 • Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum
 • Kongresi ile duyurulmuştur
 • Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir
 • Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk def Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir
 • Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile
 • kararlaştırılmıştır
 • Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde
 • atılmıştır
 • İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur
 • (Temsil Heyeti)
 • Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır
 • Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir
 • Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
 • Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır
 • Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
 • İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya
 • Görüşmelerinde tanımıştır
 • Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 Nisan 1923„de Ankara‟da açılmıştır
 • TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi‟dir
 • İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir
 • İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir
 • TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır
 • Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır
 • Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)
 • Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok
 • partili yaşama geçilmiştir
 • Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur
 • Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına
 • atanmasıdır
 • Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin
 • kazandığı ilk siyasi başarıdır
 • Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol
 • raporudur
 • Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi‟nde söz edilmiştir
 • Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir
 • Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi
 • Milliye” gazetesidir
 • Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile
 • başlamıştır
 • Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir
 • TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır
 • Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir
 • TBMM, Milli iradeye dayalı ilk meclistir
 • TBMM‟nin çıkardığı ilk kanun Ağnam vergisidir
 • Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson
 • Prensiplerinde bahsedilmiştir
 • Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması
 • Erzurum Kongresinden önce gerçekleşmiştir
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır
 • Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır
 • Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1
 • Eylül 1919)
 • TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir
 • Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış
 • Antlaşması‟dır
 • TBMM‟nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan‟dır
 • TBMM‟nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya‟dır (Moskova
 • Antlaşması )
 • TBMM‟nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan‟dır (Gümrü)
 • TBMM‟nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa‟dır (Ankara)
 • Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla günümüzdeki haline getirilmiştir
 • Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)
 • Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır
 • Kütahya – Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)
 • TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir
 • İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul
 • etmiştir
 • Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir
 • Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir
 • Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur
 • İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir
 • Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir
 • Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir
 • Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet
 • Sovyet Rusya’dır
 • Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)
 • Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır
 • Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa
 • Sakarya savaşı ile dönmüştür
 • Osmanlı Devleti‟nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır
 • Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır
 • Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır
 • İtilaf devletlerinin TBMM‟nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile
 • gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)
 • Kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan
 • sonradır (26 Ağustos – 18 Eylül 1922)
 • Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)
 • Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes
 • Antlaşması ile gerçekleşmiştir
 • Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir
 • Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes
 • Antlaşması ile gerçekleşmiştir
 • TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır
 • Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara
 • Antlaşması ile sona ermiştir
 • TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1
 • Kasım 1922)
 • İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır
 • İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul‟dur
 • Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır
 • Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa‟yı Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına
 • atanmasıdır
 • Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile
 • gerçekleşmiştir
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır
 • Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni Meselesi ve
 • Kapitülasyonlar‟ dır
 • İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır
 • Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir
 • TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri
 • savaşmadan ele geçirmiştir .
 • Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak‟tır
 • Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal‟dir
 • Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Başbakanı İsmet İnönü‟dür
 • Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulan ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası‟dır (9
 • Ağustos 1923)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır (17 Kasım
 • 1924)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksek okulu 1925’te Ankara’da açılan Hukuk Mektebi’dir
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası’dır
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuksal alanda kadın erkek eşitliği ilk defa Medeni Kanun ile
 • gerçekleşmiştir
 • Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez Cumhuriyetin ilanıyla
 • gerçekleşmiştir
 • Eğitimin birleştirilmesi ilk kez Tevhid-i Tedrisat Kanunun ile gerçekleşmiştir
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ilanı ile laik eğitim sistemine geçilmiştir
 • Yeni Türk Devleti’nde milli ekonomi ilkesi ilk kez Misak-ı İktisadi ile gerçeklemiştir (14 Mart
 • 1923)
 • Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan ilk kurum Yüksek Ziraat Enstitüsüdür
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir – çelik fabrikası Karabük’te 1939’da kurulmuştur
 • Laik T.C.Devletini yıkmaya yönelik ilk isyan Şeyh Sait isyanıdır (13 şubat 1925)
 • Yeni Türk devletinin ekonomi esasları ilk kez İzmir İktisat Kongresinde belirlenmiştir
 • Türkiye Cumhuriyetinin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem 1923-1934 arasıdır
 • Türkiye Cumhuriyetindeki ilk nüfus sayımı 28 ekim 1927’de yapılmıştır
 • Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır
 • Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması Montrö Boğazlar
 • Sözleşmesiyle gerçekleşmiştir
 • Hatay cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir
 • 1937’de Atatürk’ün diğer ilkeleriyle birlikte “laiklik” doğrudan anayasaya girmiştir
 • Kadınlar Türkiye’de ilk kez 1930 belediye, 1937 milletvekili seçimlerine katılarak siyasi hayata
 • girmişlerdir
 • Türkiye’de topraksız köylüye toprak kazandırmayı amaçlayan ilk kanun 1929’da çıkarılmıştır
 • Modern tarih yazıcılığı alanında ilk çalışmalar T.T.K.’nın açılmasıyla başlamıştır (12 Nisan
 • 1931)
 • Yabancı okullar ve dış borçlar konusunda Türkiye ile en çok çatışan devlet Fransa’dır
 • Tarımı geliştirmek için atılan ilk önemli adım Aşar vergisinin kaldırılmasıdır
 • Türkiye ile İngiltere’nin Lozan görüşmelerinde anlaşamamasının en önemli nedeni “Musul
 • meselesidir”
 • Yeni Türk devletinde laik hukuk düzeninin kurulması konusunda atılan ilk ciddi adım Medeni
 • Kanun’un kabul edilmesidir (17 Şubat 1926)
 • Dünya barışına katkı sağlamak için Türkiye cumhuriyetinin ilk ciddi girişimi milletler
 • cemiyetine üye olmaktır
 • Hatay’ın anavatana katılması ile Türkiye Suriye sınırı en son şeklini almıştır
 • Musul meselesinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmasındaki en önemli etken Şeyh Sait
 • isyanıdır
 • Yeni Türk Devletinde kapitülasyonların son izlerinin silinmesi Kabotaj kanunu ile
 • gerçekleşmiştir
 • Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesinin artması için atılan en ciddi adım Harf
 • İnkılabıdır
 • Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet Millet
 • Mekteplerinin açılmasıdır
 • Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması için yapılan ilk ciddi faaliyet Türk
 • Dil Kurumun açılmasıdır
 • Türkiye’nin ilk özel okulu Ted Koleji’dir (1929)
 • Türkiye – Irak sınırının bugünkü şekliyle çizilmesi 1926 Ankara anlaşmasıyla gerçekleşmiştir
 • II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin doğu sınırını güvence altına almak için Sadabad
 • Paktını imzalamıştır
 • Türkiye’nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi
 • eylem Balkan Paktını imzalanmasıdır
 • Yeni Türk Devletinin özel sektörü desteklemek için yaptığı ilk eylem Teşviki Sanayi
 • Kanunu‟nun çıkarılmasıdır
 • Anayasa Mahkemesinin kurulması ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla çok partili hayata geçiş denemeleri ilk
 • kez başarısız olmuştur
 • 1961 anayasası kişi hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde verildiği anayasadır
 • Yeni Türk Devletinin cumhurbaşkanının, başbakanının ve TBMM başkanının ilk kez
 • belirlenmesi cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir
 • En fazla yürürlükte kalan anayasa 1924 anayasasıdır
 • Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez 1982
 • anayasasında yer almıştır
 • Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı anayasalarından ayrılan en önemli farkı
 • egemenliğin halka ait olmasıdır
 • II.Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı
 • ilk toplantı Yalta Konferansıdır (1945)
 • II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD’dir

avicenna

Pedagojik makaleler ve her türlü faydalı bilgiyi sizlere sunmak için araştırmalar , analizler yapıyor ve özgün bilgilerle harmanlayarak sizlere sunuyorum. Destek olmanız beni mutlu eder. Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu