Connect with us

Makale

Türk ve Dünya Tarihinde İlkler

Published

on

ilk türk müzikleri
 • Türklerin ilk anayurdu Orta Asya‟dır
 • Tarihte ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu’dur
 • Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır
 • Türk toplulukları ilk kez bir çatı altında toplayan Asya Hun Devleti’dir
 • Onluk sistem adı verilen askeri teşkilatı ilk defa kuran Mete Han‟dır
 • Türklerin kullandıkları ilk alfabe 38 harfli Göktürk alfabesidir
 • Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerdir
 • Türkler hakkında ilk belge MÖ. 318 tarihli bir Hun –Çin ticaret sözleşmesidir
 • Türklerin bıraktıkları ilk yazılı belge II. Göktürk Devletine ait Orhun Kitabeleri’dir
 • Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır
 • Matbaa ve kağıt kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır
 • Töreyi yazılı hale getiren ilk Türk devleti Uygurlardır
 • Göktanrı inancından ayrı bir dine inanan ilk Türk devleti Uygurlardır (Maniheizm)
 • Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk topluluğu Hazarlardır
 • Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti’dir
 • Türklerle Bizanslılar arasında imzalanan ilk antlaşma Margus Barışıdır
 • İstanbul’u ilk kuşatan Türk boyu Avarlar‟dır (619)
 • İlk atı evcilleştiren ve tekerleği kullanan Türk topluluğu İskitlerdir
 • Orhun yazıtlarını ilk okuyan Danimarkalı bilgin Thomsen‟dir
 • İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar‟dır
 • Orta Asya’daki İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır
 • Türk İslam sentezini ilk gerçekleştiren Karahanlılardır
 • Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karahanlılar‟dır
 • İlk Türkçe sözlük olan “Divan-ı Lügat’it Türk” Karahanlılar döneminde yazılmıştır
 • Türk mimarisinden ilk kervansaraylar Karahanlılar tarafından yapılmıştır
 • Farklı etnik yapıya sahip milletleri bir arada toplayan ilk Türk devleti Gazneliler‟dir.
 • “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır Gazneli Mahmut‟tur
 • Hindistan’da İslamiyet’i yaymaya çalışan ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur
 • Türkler ilk defa İslamiyet’i topluca Talas savaşından sonra kabul etmeye başlamışlardır
 • Anadolu’yu ele geçirmek için Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı yaptığı ilk
 • savaş Pasinler‟dir (1048)
 • Selçuklularda hassa ordusu ilk defa Tuğrul Bey zamanında Gazneli Devleti örnek alınarak
 • kurulmuştur
 • Selçukluların ilk başkenti Nişabur’dur
 • Büyük Selçuklularda ilk medrese Nişabur‟da Tuğrul Bey tarafından açılmıştır
 • Selçuklularda İkta sistemini ilk defa Nizamülmülk kurmuştur
 • Anadolu’nun kapısı ilk kez Malazgirt savaşıyla birlikte Türklere açılmıştır (1071)
 • Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ilk defa Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlamıştır (1071)
 • Abbasi halifesi ilk kez Türklerin siyasi gücünü ilk kez Tuğrul Bey’in 1055 Bağdat seferinden
 • sonra kabul etmiştir
 • Anadolu’da Türk beylikleri ilk kez Malazgirt savaşından sonra kurulmuştur (Artuklular,
 • Saltuklular, Danişmendliler v.s.)
 • Anadolu’da ilk medreseyi kuran Danişmenliler‟dir
 • İlk Türk denizcisi Emir Çaka Bey‟dir
 • Anadolu’da Türkçe’yi ilk defa resmi dil olarak kabul eden Karamanoğlu Mehmet Bey’dir
 • Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti İznik‟tir (1075)
 • Anadolu Selçuklularında ilk tersane I. İzzettin Keykavus zamanında Sinop’ta inşa edilmiştir
 • Anadolu Selçuklularında ilk gümüş ve altın parayı II. Kılıçarslan bastırmıştır
 • Anadolu Selçuklularında ilk donanma Alaadin Keykubat zamanında kurulmuştur
 • Miryakefalon savaşı ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir (1176)
 • Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları‟dır
 • Moğolları Ayn-ı Calut savaşıyla Memlükler yenmiştir (1260)
 • Dünyada monarşik kralların yetkilerinin sınırlandırılması ilk defa İngiltere’de gerçekleşmiştir
 • (Magna Charta)
 • Avrupa tarihinde anayasallaşma süreci 1215 yılında İngiltere’de ilan edilen Maghna Charta ile başlamıştır
 • Avrupalılar; barut, matbaa ve pusulayı ilk kez Haçlı seferleri sırasında tanımışlardır
 • Coğrafi Keşifleri başlatan ve sömürge imparatorluklarını ilk kuran devletler İspanya ve
 • Portekiz’dir
 • 1519-1522 yılları arasında deniz yoluyla Dünyayı dolaşan ilk insanlar Macellan ve Del
 • Kano’dur
 • Rönesans Hareketleri ilk olarak İtalya’da başladı.
 • Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da başladı (Protestanlık)
 • Kilisenin otoritesine karşı ilk isyan eden Almanya’da Martin Luther’dir
 • Sömürgeciliğe karşı yapılan ve başarıya ulaşan ilk ayaklanma Amerikan Bağımsızlık
 • Savaşıdır (1783)
 • Çağdaş anlamda demokrasi ve cumhuriyeti ilk olarak hayata geçiren Amerika’dır
 • Kilise’de reform yapılması gerektiğini ilk dile getiren “Erasmus” dur
 • Hümanizma hareketi ilk olarak İtalya’da Edebiyat alanında başlamıştır
 • Dünyada ilk parlamento İngiltere’de kurulmuştur- 1295 (Avam Kamarası- Lordlar Kamarası)
 • Kralların katıldığı ilk haçlı seferi II. Haçlı seferidir
 • Birey kavramı ilk defa Yeni Çağ’da ortaya çıkmıştır
 • Feodalite rejimi (derebeylik) ilk defa kavimler göçü ile ortaya çıkmıştır
 • Katolik kilisesinden ayrılarak yeni mezheplerin ortaya çıkması ilk kez Reform hareketleri ile
 • gerçekleşmiştir
 • Avrupa’da milli monarşiler ilk defa Haçlı Seferleri sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır
 • Top, Avrupa’da ilk defa İngilizler tarafından Yüzyıl savaşları sırasında “Kresy
 • Muharebesi”nde kullanılmıştır
 • Derebeylik rejimi ilk defa Haçlı Seferleri’nden sonra zayıflamaya başlamıştır
 • Avrupa’dan İslam dünyasına yönelik ilk haçlı seferi 1096 yılında düzenlenmiştir
 • Avrupa’da kiliseye karşı güvenin azalması ilk defa haçlı seferlerinden sonra başlamıştır
 • Afrika’nın güney ucunu (Fırtınalar Denizi) ilk defa geçen Bartelmi Diaz‟dır (1487)
 • Hind okyanusuna ulaşarak Kalküta’ya (Hindistan) varan ilk denizci Vaskö De Gama‟dır
 • (1498)
 • Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa ispatlayan Macellan ve Del Kano‟dur (1519-1519)
 • Amerika kıtasına ilk defa giden Kristof Kolomb‟dur (1492)
 • Laik öğretim anlayışı ilk defa Reform Hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır
 • Reform hareketleri sonuncunda ilk ortaya çıkan mezhep Protestanlıktır
 • Modern anlamda matbaayı ilk defa Jean Gutenberg 1450’de icat etmiştir
 • Ateşli silahlar ilk defa Venedikliler tarafından kullanılmaya başlamıştır
 • Ulusal devletler ilk defa Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşmaya başlamıştır
 • İlk İnsan Hakları Beyannamesi, Amerika’da 1776 Filedelfiya Kongresinde kabul edilmiştir
 • Sanayi devrimi ilk defa İngiltere’de başlamıştır
 • Avrupa’da Sanayi devrimi sonrasında makinalaşma ilk defa dokuma sanayinde başlamıştır
 • İşçi sınıfı ilk defa sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkmıştır
 • Avrupa’da sosyalist akımlar ilk defa 1848 İhtilalleri sonrasında görülmeye başlanmıştır
 • Demokrasi, laiklik, hürriyet, liberalizm gibi kavramlar ilk defa Fransız İhtilali ile
 • dünyaya yayılmaya başlamıştır
 • İşçi sınıfının kurduğu ilk sendikalar 1848 İhtilallerinden sonra faaliyetlerine başlamıştır
 • Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kavramları ilk defa Endüstri İnkılabıyla ortaya
 • çıkmıştır
 • Avrupa’nın siyasi yapısının Orta Doğu’ya taşınması ilk defa Haçlı seferleri ile gerçekleşmiştir
 • Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu ilk defa keşfeden Ameriko Vespuçi olmuştur
 • Laik yönetim anlayışı ilk defa Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır
 • Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther liderliğinde başlamıştır
 • İngiltere Amerikanın bağımsızlığını ilk defa Versay Antlaşması ile kabul etmiştir (1783)
 • Osmanlı devletinin paylaşımını konu alan “Şark Meselesi” ilk defa Viyana kongresinde ortaya
 • atılmıştır (1815)
 • Almanya siyasi birliğini kurup sömürgecilik faaliyetlerine başlaması ilk defa 1870’de Verdun
 • savaşıyla gerçekleşmiştir
 • Fransız İhtilali’nden sonra krallar sınırlarını korumak ilk defa Viyana Kongresinde iş birliği
 • yapmışlardır (1815)
 • ABD’nin kuruluşu sömürgeciliğe karşı kazanılan ilk ulusal kurtuluş savaşıdır
 • İngiltere’de 1688 yılında ilan edilen İnsan Hakları Bildirisi ile Meşrutiyet yönetimine kesin
 • olarak geçilmiştir
 • Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur
 • İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem)
 • Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa)
 • Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı‟dır
 • (1364)
 • Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı‟dır (1364)
 • Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389)
 • Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat‟tır
 • Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır
 • Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır
 • Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin‟dir (1444)
 • Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır
 • Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat)
 • İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd‟dır
 • Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır
 • (1416)
 • Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur
 • Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi‟dir (1353)
 • Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345)
 • Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302)
 • Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım)
 • Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih)
 • Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299)
 • Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir
 • Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır
 • Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur
 • Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından
 • sonra bozulmuştur (1402)
 • Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır
 • Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN BEY’dir
 • Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır
 • Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir
 • Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur
 • Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389)
 • Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396)
 • Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını
 • anlamışladır (1448)
 • Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti‟dir
 • Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu
 • devlet Osmanlı Devleti’dir
 • Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele
 • geçirmiştir
 • Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan
 • siyasetiyle başlamıştır
 • Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır
 • Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına
 • alınmasıyla başlamıştır (1345)
 • Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde
 • gerçekleşmiştir (Yıldırım)
 • Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra
 • gerçekleşmiştir(Edirne)
 • Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği‟dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin
 • Paşa’dır
 • Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin
 • isyanıdır
 • Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde
 • başlamıştır
 • Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388)
 • İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır
 • Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir
 • Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir
 • Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir
 • (1479)
 • Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır
 • Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı I.Selim‟dir (Yavuz)
 • Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir
 • Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır
 • (1533)
 • Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır
 • Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu
 • İsyanı‟dır
 • Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli Savaşından sonra azalmaya başlamıştır
 • İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453)
 • İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir
 • Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu
 • Celal)
 • Avrupa’da siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile
 • gerçekleşmiştir
 • Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır
 • Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa‟dır (1564-1579)
 • Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı ilk faaliyet Hind
 • Deniz Seferleri‟dir
 • Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir
 • Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim‟dir (Yavuz)
 • Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535)
 • Karadeniz‟in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında
 • gerçekleşmiştir
 • Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır
 • Viyana’nın ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529)
 • Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538)
 • Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde
 • gerçekleşmiştir
 • Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle
 • gerçekleşmiştir
 • Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir
 • Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453)
 • Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir
 • (Kanunname-i Ali Osman)
 • Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet
 • zamanında başlamıştır
 • Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir
 • (1479)
 • Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında
 • gerçekleşmiştir
 • İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475)
 • Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır
 • Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır
 • Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir
 • Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514)
 • Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle
 • başlamıştır (1517)
 • Mısır‟ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517)
 • Kaptanı-Derya ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur
 • İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması‟dır (Kanuni Sultan Süleyman)
 • Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı
 • hakimiyetine girmiştir (1578)
 • Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır
 • Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir
 • Şehzadelerin sancağa gönderilmesi uygulaması ilk defa I. Ahmet zamanında kaldırılmıştır
 • Osmanlı Devleti, Avusturya karşısındaki siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilk defa Zitvatorok
 • Antlaşmasıyla kaybetmiştir (1606)
 • Günümüzdeki Türkiye – İran sınırı ilk defa Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla çizilmiştir
 • Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden Köprülü Mehmet Paşa’dır
 • Osmanlı Devleti ilk defa Karlofça (1699) İstanbul (1700) Antlaşmaları ile toprak kaybetmiştir
 • Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat hareketleri duraklama devrinde başlamıştır
 • Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile ilk defa Karadeniz’e inme imkanına sahip olmuştur
 • Yeniçeriler tarafından öldürülen (kanı dökülen) ilk Osmanlı padişahı II.Osman‟dır
 • Yeniçeri Ocağını kaldırarak Türklerden bir ordu oluşturmayı düşünen ilk padişah II. Osman’dır
 • Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan Tarhuncu Ahmet
 • Paşa‟dır
 • Rusya, 1700 İstanbul antlaşması ile ilk kez İstanbul’da elçi bulundurma hakkını elde etmiştir
 • Osmanlı Devleti doğuda kazandığı en geniş sınırlara Ferhat Paşa Antlaşması ile ulaşmıştır
 • (1590)
 • Osmanlı Devleti’nin Batıda ulaştığı en geniş sınırlara Bucaş Antlaşması ile ulaşmıştır (1676)
 • İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya ile İran’a karşı ilk defa müttefik olmuştur
 • Belgrat Antlaşması ile Rus Çarı ilk defa Osmanlı Padişahına protokol bakımından denk
 • sayılmıştır
 • Kırım ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olmuştur (1774)
 • Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştır
 • Rusya, ilk defa boğazlardan geçme hakkına Küçük kaynarca Antlaşması ile sahip olmuştur
 • Kapitülasyonlar Rusya’ya ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla verilmiştir
 • Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoksların hamiliğini Rusya üstlenmeye
 • başlamıştır (1774)
 • Osmanlı Devleti batıyı örnek alarak ıslahat yapmaya ilk defa Lale Devrinde başlamıştır (1718-
 • 1730)
 • Avrupa’da ilk elçilikler Viyana ve Paris’te açılmıştır
 • Osmanlı Devletinde ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur (1727)
 • Lale devrinde Avrupa’ya gönderilen ilk elçi Yirmisekiz Mehmet Çelebi‟dir (Fransa)
 • İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova’da kurulmuştur
 • Yeniçerilerden oluşan itfaiye örgütü ilk defa Lale devrinde kurulmuştur
 • Avrupa örnek alınarak askeri alanda ilk ıslahatlar I.Mahmut döneminde yapılmaya başlanmıştır
 • Rusya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlamıştır
 • Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk ordu Nizam-ı Cedit‟tir (III. Selim)
 • Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası III. Selim döneminde kurulmuştur
 • Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak için en çok Rusya ile
 • savaşmıştır
 • XVIII. yüzyılda en çok askeri alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır
 • Avusturya ve Rusya, Pasarofça Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’ne karşı ilk kez gizli bir
 • ittifak antlaşması imzalamıştır
 • III.Selim döneminde devlet okullarında ilk defa bir yabancı dil öğrenme mecbur hale
 • getirilmiştir (Fransızca)
 • İlk Osmanlı – Fransız Savaşı, Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında gerçekleşmiştir (1798)
 • Ulufe alım satımı yasaklayan ve yeniçerilerin sayısını azaltan ilk padişah I. Abdülhamit’tir
 • Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa III.Selim zamanında sürekli hale getirilmiştir (1793)
 • Mehter takımı ile ilk batı müziği eseri 1680 yılında bestelenmiştir.( N.A.Strungk’un Esther
 • Operası)
 • Halifeliğin siyasi bir güç olarak kullanılması ilk defa Küçük Kaynarca Antlaşması ile
 • gerçekleşmiştir(1774)
 • Osmanlı Devletinde kara ordusuna subay yetiştirmek için açılan ilkokul Mühendishane-i Berri
 • Hümayun’dur
 • Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı Devleti ilk defa denge siyaseti uygulamaya
 • başlamıştır. (İngiltere’nin yardım önerisini kabul ederek)
 • Osmanlı mimarisinde batı örnek alınarak yapılan ilk eser Nuruosmaniye Camii‟dir (Lale
 • Devri)
 • Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk kez Rusya’ya savaş tazminatı ödemiştir
 • (1774)
 • Osmanlı Devleti ilk defa batının gerisinde kaldığını Pasarofça Antlaşmasından sonra anlamıştır
 • İngiltere’ye ilk kapitülasyonlar 1580 yılında verilmiştir
 • İlk sikke tashihi 1586 yılında yapılmıştır
 • Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır
 • (1804)
 • Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak‟tır (1808)
 • Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne
 • Antlaşması)
 • Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833)
 • Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret
 • Sözleşmesi ile başlamıştır (1838)
 • Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir
 • (1839)
 • Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839)
 • İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866)
 • Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854)
 • Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır
 • Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856)
 • Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir
 • İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856)
 • Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya
 • başlamıştır
 • Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır
 • Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır
 • Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır
 • Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı
 • Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831)
 • İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu
 • Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye)
 • Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında atılmıştır
 • İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır
 • Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841)
 • Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk
 • defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856)
 • Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den
 • almıştır (1854)
 • Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya
 • başladı (1856)
 • Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir
 • (1876)
 • İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından
 • hazırlanarak II. Abdülhamid zamanında ilan edilmiştir (1876)
 • Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878)
 • Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş)
 • Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır
 • Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır
 • Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında gerçekleşmiştir
 • Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır
 • Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat
 • Fermanıyla kabul edilmiştir
 • Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856)
 • Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır
 • İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı
 • Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878)
 • Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur
 • Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin
 • yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir
 • Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma
 • Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır
 • Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei
 • Muhammediye’dir
 • Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875)
 • Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası
 • Cezayir’dir (1830)
 • Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos
 • Antlaşmasıdır (1878)
 • Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir
 • Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin
 • Antlaşmasıdır (1878)
 • Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan son antlaşmadır
 • (1878)
 • Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk‟tur
 • (1913)
 • Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet için yapılan ilk girişim Sultan Abdülaziz’in tahttan
 • indirilmesidir
 • Bulgaristan’ın sınırlarının ilk defa Ege denizine çıkması I. Balkan Savaşının sonunda
 • gerçekleşmiştir
 • Türkçülük akımı ilk defa II. Balkan Savaşının sonunda devlet politikası haline gelmiştir
 • Manda ve himayecilik fikri ilk defa I.Dünya Savaşının sonunda ortaya çıkmaya başlamıştır
 • Tank, denizaltı, nükleer silahlar ilk defa I.Dünya Savaşında kullanılmıştır
 • Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez Mondros Ateşkes
 • Antlaşması’nda ortaya çıkmıştır (30 Ekim 1918)
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilk defa Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır
 • Kuvay-ı Milliye deyimini ilk defa İstanbul Milli Kongre Cemiyeti kullanmıştır
 • Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgallere Türk milletinin ilk tepkisi direniş
 • cemiyetleri kurmak olmuştur
 • Mondros Ateşkesinden sonra ilk işgal edilen yer Musul olmuştur ( İngiltere-3 Kasım 1918)
 • İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı‟nda kararlaştırılmıştır
 • Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kurulmuştur
 • Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa Paris Konferansında atılmıştır
 • İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti Trakya Paşaeli Cemiyeti‟dir
 • İşgallere karşı ilk tepki Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da başlamıştır
 • Batıda Yunan işgaline karşı ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır
 • Batıdaki tüm direniş cemiyetleri Balıkesir Kongresinde bir çatı altında toplanmıştır
 • Milli mücadelenin haklılığı dünyaya duyuran ilk belge Amiral Bristol raporudur
 • İşgallere karşı ilk tepki güneyde Fransızlara karşı gerçekleşmiştir
 • I. Dünya Savaşını bitiren en önemli gelişme ABD’nin savaşa girmesidir
 • I. Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı ilk
 • toplantı Paris Barış Konferansıdır (1919)
 • Amiral Bristol Raporu İzmir’in işgaline karşı ilk dış tepkidir
 • Ulusal bilincin yurt sathına yayılması ilk defa İzmir’in işgaliyle birlikte başlamıştır
 • İtilaf Devletleri arasında Anadolu’nun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları Paris Barış
 • Konferans’ında ortaya çıkmıştır
 • Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında galip geldiği tek cephe Çanakkale cephesidir
 • İngiliz donanması I. Dünya Savaşı’nda ilk yenilgisini Çanakkale Savaşlarında almıştır (1915)
 • Osmanlıcılık düşüncesi Balkan Savaşlarından sonra ilk defa terk edilmeye başlamıştır
 • Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa Balkan Savaşları sırasında ortaya çıkmıştır
 • Osmanlı Devleti’nde Türkçülük akımı ilk defa Balkan Savaşlarından sonra devlet politikası
 • haline gelmeye başlamıştır
 • Ümmetçilik politikasının başarısız olduğu ilk defa Hicaz – Yemen cephesinde alına
 • yenilgilerden sonra anlaşılmıştır
 • Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalistlere karşı ilk silahlı mücadelesi Trablusgarb savaşıdır
 • (1911)
 • Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma Uşi Antlaşmasıdır (1911)
 • Manda ve himayecilik fikri ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmaya başlamıştır
 • Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da kaybettiği son toprak parçasıdır
 • Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen tek Osmanlı
 • komutanı Kazım Karabekir Paşa’dır
 • Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi Kafkas Cephesidir
 • Osmanlı Devleti’nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir
 • I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında
 • imzalanan Versailles‟dir
 • I. Dünya Savaşı sonunda en kazançlı çıkan devlet ABD’dir
 • I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet Japonya’dır
 • İtilaf Devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır
 • İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı Vilayeti Musul’dur
 • Arapların Hıristiyan azınlıktan sonra Osmanlı yönetiminden ayrılması ilk defa I. Dünya
 • savaşından sonra gerçekleşmiştir
 • Sivil savunma teşkilatının kurulması gerekliliği ilk defa I. Dünya Savaşından sonra ortay
 • çıkmıştır
 • Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir İstanbul’dur
 • I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti Bulgaristan‟dır.
 • Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir
 • Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir
 • Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi‟nde ortaya atılmıştır
 • Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır
 • Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır
 • Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi‟nde yer almıştır
 • Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde
 • açıklanmıştır
 • Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir
 • Mustafa kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir
 • Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum
 • Kongresi ile duyurulmuştur
 • Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir
 • Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk def Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir
 • Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile
 • kararlaştırılmıştır
 • Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde
 • atılmıştır
 • İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur
 • (Temsil Heyeti)
 • Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır
 • Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir
 • Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
 • Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır
 • Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir
 • İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya
 • Görüşmelerinde tanımıştır
 • Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 Nisan 1923„de Ankara‟da açılmıştır
 • TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi‟dir
 • İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir
 • İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir
 • TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır
 • Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır
 • Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920)
 • Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verdi
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok
 • partili yaşama geçilmiştir
 • Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur
 • Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına
 • atanmasıdır
 • Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin
 • kazandığı ilk siyasi başarıdır
 • Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol
 • raporudur
 • Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi‟nde söz edilmiştir
 • Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir
 • Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi
 • Milliye” gazetesidir
 • Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile
 • başlamıştır
 • Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir
 • TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır
 • Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir
 • TBMM, Milli iradeye dayalı ilk meclistir
 • TBMM‟nin çıkardığı ilk kanun Ağnam vergisidir
 • Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson
 • Prensiplerinde bahsedilmiştir
 • Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması
 • Erzurum Kongresinden önce gerçekleşmiştir
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır
 • Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır
 • Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1
 • Eylül 1919)
 • TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir
 • Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış
 • Antlaşması‟dır
 • TBMM‟nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan‟dır
 • TBMM‟nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya‟dır (Moskova
 • Antlaşması )
 • TBMM‟nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan‟dır (Gümrü)
 • TBMM‟nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa‟dır (Ankara)
 • Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla günümüzdeki haline getirilmiştir
 • Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü)
 • Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır
 • Kütahya – Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921)
 • TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı başkomutanlık Meydan Muharebesidir
 • İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul
 • etmiştir
 • Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir
 • Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir
 • Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur
 • İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir
 • Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir
 • Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir
 • Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet
 • Sovyet Rusya’dır
 • Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921)
 • Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır
 • Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa
 • Sakarya savaşı ile dönmüştür
 • Osmanlı Devleti‟nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır
 • Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır
 • Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır
 • İtilaf devletlerinin TBMM‟nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile
 • gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921)
 • Kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan
 • sonradır (26 Ağustos – 18 Eylül 1922)
 • Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922)
 • Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes
 • Antlaşması ile gerçekleşmiştir
 • Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir
 • Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes
 • Antlaşması ile gerçekleşmiştir
 • TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır
 • Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara
 • Antlaşması ile sona ermiştir
 • TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1
 • Kasım 1922)
 • İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır
 • İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul‟dur
 • Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır
 • Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa‟yı Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına
 • atanmasıdır
 • Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile
 • gerçekleşmiştir
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır
 • Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni Meselesi ve
 • Kapitülasyonlar‟ dır
 • İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır
 • Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir
 • TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri
 • savaşmadan ele geçirmiştir .
 • Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak‟tır
 • Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal‟dir
 • Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilk Başbakanı İsmet İnönü‟dür
 • Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulan ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası‟dır (9
 • Ağustos 1923)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır (17 Kasım
 • 1924)
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüksek okulu 1925’te Ankara’da açılan Hukuk Mektebi’dir
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası’dır
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuksal alanda kadın erkek eşitliği ilk defa Medeni Kanun ile
 • gerçekleşmiştir
 • Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş ilk kez Cumhuriyetin ilanıyla
 • gerçekleşmiştir
 • Eğitimin birleştirilmesi ilk kez Tevhid-i Tedrisat Kanunun ile gerçekleşmiştir
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun ilanı ile laik eğitim sistemine geçilmiştir
 • Yeni Türk Devleti’nde milli ekonomi ilkesi ilk kez Misak-ı İktisadi ile gerçeklemiştir (14 Mart
 • 1923)
 • Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan ilk kurum Yüksek Ziraat Enstitüsüdür
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk demir – çelik fabrikası Karabük’te 1939’da kurulmuştur
 • Laik T.C.Devletini yıkmaya yönelik ilk isyan Şeyh Sait isyanıdır (13 şubat 1925)
 • Yeni Türk devletinin ekonomi esasları ilk kez İzmir İktisat Kongresinde belirlenmiştir
 • Türkiye Cumhuriyetinin inkılap hareketlerin en yoğun yaşandığı dönem 1923-1934 arasıdır
 • Türkiye Cumhuriyetindeki ilk nüfus sayımı 28 ekim 1927’de yapılmıştır
 • Laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır
 • Boğazlar üzerinde Türk egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması Montrö Boğazlar
 • Sözleşmesiyle gerçekleşmiştir
 • Hatay cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir
 • 1937’de Atatürk’ün diğer ilkeleriyle birlikte “laiklik” doğrudan anayasaya girmiştir
 • Kadınlar Türkiye’de ilk kez 1930 belediye, 1937 milletvekili seçimlerine katılarak siyasi hayata
 • girmişlerdir
 • Türkiye’de topraksız köylüye toprak kazandırmayı amaçlayan ilk kanun 1929’da çıkarılmıştır
 • Modern tarih yazıcılığı alanında ilk çalışmalar T.T.K.’nın açılmasıyla başlamıştır (12 Nisan
 • 1931)
 • Yabancı okullar ve dış borçlar konusunda Türkiye ile en çok çatışan devlet Fransa’dır
 • Tarımı geliştirmek için atılan ilk önemli adım Aşar vergisinin kaldırılmasıdır
 • Türkiye ile İngiltere’nin Lozan görüşmelerinde anlaşamamasının en önemli nedeni “Musul
 • meselesidir”
 • Yeni Türk devletinde laik hukuk düzeninin kurulması konusunda atılan ilk ciddi adım Medeni
 • Kanun’un kabul edilmesidir (17 Şubat 1926)
 • Dünya barışına katkı sağlamak için Türkiye cumhuriyetinin ilk ciddi girişimi milletler
 • cemiyetine üye olmaktır
 • Hatay’ın anavatana katılması ile Türkiye Suriye sınırı en son şeklini almıştır
 • Musul meselesinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmasındaki en önemli etken Şeyh Sait
 • isyanıdır
 • Yeni Türk Devletinde kapitülasyonların son izlerinin silinmesi Kabotaj kanunu ile
 • gerçekleşmiştir
 • Türk toplumunun eğitim ve kültür seviyesinin artması için atılan en ciddi adım Harf
 • İnkılabıdır
 • Harf inkılabının Türk halkı tarafından benimsenmesi için yapılan ilk faaliyet Millet
 • Mekteplerinin açılmasıdır
 • Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması için yapılan ilk ciddi faaliyet Türk
 • Dil Kurumun açılmasıdır
 • Türkiye’nin ilk özel okulu Ted Koleji’dir (1929)
 • Türkiye – Irak sınırının bugünkü şekliyle çizilmesi 1926 Ankara anlaşmasıyla gerçekleşmiştir
 • II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin doğu sınırını güvence altına almak için Sadabad
 • Paktını imzalamıştır
 • Türkiye’nin II.Dünya savaşı çıkma ihtimaline karşı kendinin korumak için yaptığı ilk siyasi
 • eylem Balkan Paktını imzalanmasıdır
 • Yeni Türk Devletinin özel sektörü desteklemek için yaptığı ilk eylem Teşviki Sanayi
 • Kanunu‟nun çıkarılmasıdır
 • Anayasa Mahkemesinin kurulması ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla çok partili hayata geçiş denemeleri ilk
 • kez başarısız olmuştur
 • 1961 anayasası kişi hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde verildiği anayasadır
 • Yeni Türk Devletinin cumhurbaşkanının, başbakanının ve TBMM başkanının ilk kez
 • belirlenmesi cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir
 • En fazla yürürlükte kalan anayasa 1924 anayasasıdır
 • Milletvekili seçiminin 5 yıl cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapılması ilkesi ilk kez 1982
 • anayasasında yer almıştır
 • Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı anayasalarından ayrılan en önemli farkı
 • egemenliğin halka ait olmasıdır
 • II.Dünya barışı bitiminden sonra galip devletlerin dünya politikalarını belirlemek için yaptığı
 • ilk toplantı Yalta Konferansıdır (1945)
 • II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD’dir
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Makale

Retorik ve Hitabetle Konuşmanızı Nasıl İlginç ve Etkili Hale Getirebilirsiniz

Published

on

retorik ve hitabet

Topluluk önünde konuşma, sadece dili iyi bir şekilde konuşma yeteğine sahip olmak demek değildir. Retorik ve hitabet sanatına göre iyi bir konuşmacı, psikoloji ve oyunculuk, felsefe ve analitik konularında da temel bir anlayışa sahip olmalıdır. Temel amacı sadece muhataplara belirli bilgileri iletmek değil, aynı zamanda dinleyicilerin ilgisini uyandırmak, dinleyicileri belirli eylemlerde bulunmaya teşvik etmektir.

10 Temel Retorik Kuralı

Retorikte, konuşma kalitesini etkileyen ve hitabetin merkezinde yatan 10 bileşen vardır. Yazımızın pdf dosyasına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Nesnellik

Kendi inançlarınızı değişmez bir gerçek olarak sunmamalısınız. Konuşmacının konuşması tarafsız ve bilgi doğru olmalıdır;

Özlülük

Çok sayıda ikincil bilgi içeren uzun bir monolog, diğerlerinden rahatsızlık ve olumsuz tepkilere neden olur. Konuşma metni, anlamlı ve bilgilendirici kalırken yeterince kısa ve özlü olmalıdır;

Netlik

Açıklık, karmaşık şeyleri basit kelimelerle açıklama, bilgiyi muhatap tarafından anlaşılabilir bir biçimde sunma yeteneğidir;

Görüntüler – Retorik ve Hitabet

Örnek olarak gerçek yaşam durumlarının kullanılması, karşılaştırma ve yan yana koyma, dinleyicide tanıdık şeylerle çağrışımları çağırır. Ortaya çıkan hisler ve duygular, bilginin algılanmasını kolaylaştırır ve konuşmayı daha akılda kalıcı hale getirir;

Retorik ve Hitabet

Fayda İlkesi

Söylenenlere dair ana fikir kolay kavranmalı ve çabuk ezberlenmelidir;

Voltaj

Muhatap büyülenmeli, ilgilenmeli ve entrikayı korurken ve gerginliğin derecesini artırırken, onu yavaş yavaş anlatının doruk noktasına getirmelidir;

Sürpriz

Standart olmayan bir yaklaşım ve duruma yeni bir bakış, izleyicinin konuşmacıya ve konuşmasına olan ilgisini artırır;

Doyma

Dinleyiciyi anlaşılması zor terim ve formülasyonlarla aşırı yüklememelisiniz, bunlar basit ve anlaşılır bilgilerle değiştirilmelidir;

Komik efekt

Mizah keskin köşeleri yumuşatır, izleyicinin mizacını çağrıştırır ve iyi bir şaka veya uygun tanıkla seyreltilmiş konuşmalar daha iyi hatırlanır;

Tarzı – Retorik ve Hitabet

İddialı ve yüce konuşmalar yapmamalısınız, ama aynı zamanda söylenenler kaba görünmemelidir. Hikaye anlatma stilinin seçimi, içeriğine ve sunum için hedef kitleye bağlıdır.

Konuşmanızı nasıl ilginç ve etkili hale getirebilirsiniz – 7 ipucu

Mizah anlayışı, ilginç gerçekler

Kuru, tatsız ve karmaşık terimlerle dolu bir konuşmacının konuşmasını dinlemek sıkıcıdır. Halk, ironi ile seyreltilmiş basit ve ilginç bir metni kolayca algılar.

Duraklatmalar

Duraklama, topluluk önünde konuşmanın ciddi bir unsurudur. Parlak bir ifadeden sonra durun. Bu seyircinin zihninde güçlü bir tepki uyandırır, entrikalar, gerginlik, merak uyandırır. Duraklamalarda sessiz olmaya çalışın ve mırıldanmayın: “eeee” veya “bunun gibi başka ne söylenebilir …”.

Güven

Dinleyicilerin güvenini oluşturun. Bana gelişigüzel bir şekilde kaç müşteriniz olduğunu veya bir işletmeyi ne zamandır yönettiğinizi, ne tür bir deneyime sahip olduğunuzu söyleyin. Henüz yaygın bir itibar oluşturmadıysanız, izleyicinin sözleriniz hakkında şüpheleri olacaktır. Gerçek hayattan örnekler verin.

Alaka düzeyi

Güncel konular hakkında konuşmak gerekiyor. Alaka düzeyi şu anda konunun önemi ve güncelliği olarak anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, haberdar olun. Örnekler verirseniz, kontrol edin; güncel olmayabilir. Yeter ki alaka düzeyi retorik ile uyumlu ve hitabet açısından yeterli olsun.

Aksanlar

Önemli kısımları vurgulayın. Hızlıca söylenen duygusal ifadeler insanları sıkıyor.

Bir düşünceyi hız, ses gücü, jestle vurgulayın. Vurgulamanın önemli olduğu ifadeyi açıkça vurgulayın: camı kırın, masaya çarpın. Konuşmaları metaforlar, hikayeler ve ifadelerle dolu. Sadelikleri ve parlaklıkları nedeniyle halk arasında rezonansa girerler.

Hikayeler

Hikayeler şeklinde anlatın: Bir şeyi nasıl başardınız, belirli durumlarda ne kadar ilginç ve eğlenceli anlar vardı. Dinleyiciler sizin yerinizde kendilerini denerler, hikayenizi yaşamaya başlarlar. 2017’de Otli’den bir iş adamının konferansına katıldım. Bana hangi zorlukları aşması gerektiğini, başlangıçta siyahi bir iş olarak nasıl geçimini sağladığını anlattı. Bu arada, yüksek eğitimi yok. Her şeyi irade ve karizma ile başardı. Gibi

“Önce” ve “sonra” alımı

Bir ürünün reklamını yaparken, dinleyicinin hayatının ürünü kullanmaktan nasıl değişmesi gerektiğini örneklerle sunun. Zayıflama ürünü satmak mı istiyorsunuz? Kilo verdikten “önce” ve sonra “sonra” resimleri gösterin, örneğin Christina Aguilera veya Polina Gagarina.

Sunumunuzun sonunda özetleyin ve harekete geçirici mesaj verin. Parlak, şok edici, orijinal!

Topluluk önünde konuşmaktan nasıl korkmamalı

Potansiyel başarısızlık korkusu ve sahne korkusu tamamen doğaldır ve birçok insanda ortaktır. Konuşma korkusunun arkasında gerçekten ne olduğunu anlamamız bizim için önemlidir, böylece ona etkili bir şekilde karşı koyabiliriz.

Sahne korkusu ya da olası başarısızlık korkusu, geniş bir izleyici kitlesi önünde performans sergilemek üzere olan kişiyi saran sürekli bir endişe durumudur.

Aşağıdaki ipuçlarını dinleyin:

Konunuzu bilin

Performans korkusunu hiçbir şey hazırlıklı olmak kadar bastırmaz. Konuşmanızın konusunu ve metnini bilin. Ve en önemlisi, izleyicilerinizi tanıyın. Neyle ve kiminle konuştuğunuzu biliyorsanız, paniğe kapılmanıza gerek yok.

Konuyu bilmek, sunumunuzda daha doğal ve ikna edici olmanızı sağlayacaktır. Ve aniden herhangi bir teknik arıza meydana gelirse, sizi hiç utandırmayacaktır: sonuçta, bilginizden% 100 eminsiniz!

Sakin ol

Sahne korkusunun “sadece kafada” olduğu gerçeğine rağmen, korkunun kendine özgü fizyolojik tezahürleri vardır. Dinleyicileriniz bunu fark edebilir. Başa çıkmanın en iyi yöntemi, olumsuz beklentileri olumlu olanlarla değiştirmektir. Söylediklerinizi unutursanız ne olacağı konusunda endişelenmek yerine, bir seyirci önünde iyi performans gösterirseniz ne olacağını düşünün. Basit görünse de, olumlu onaylamalar, topluluk önünde konuşmadan önce stresi azaltmaya gerçekten yardımcı olabilir.

Olası en kötü senaryoyu hayal edin

Olumlu düşünceler size yardımcı olmuyorsa, en kötü durum senaryosunu düşünün. Bir kez hayal ettiğinizde, bu senaryonun o kadar da korkutucu olmadığını anlayacaksınız. Bu rahatlamana yardımcı olacak.

Sonuçları hayal edin

İstediğiniz gibi adlandırın: yansıtma, hayal gücü, meditasyon. Ona hangi adı verdiğiniz önemli değil – sadece yapın. İdeal performansınızı şevk, mizah, güven ve profesyonellikle parladığınız bir seyirci önünde hayal edin. Başarı hakkında ne kadar çok düşünürseniz, başarma olasılığınız o kadar artar.

Dünya senin etrafında dönmüyor

Herkesin sizinle alay etmeyi, eleştirmeyi veya kınamayı beklediğini hissedebilirsiniz. Ancak durum bu değil. Tüm hatalarınız için tüm dünyanın sizi suçlayacağı hissinden kurtulun.

Sunumunuza, izleyicilere ve onlara ne vermek istediğinize odaklanın. Bunu yaparak, içinizde zaten biriken gerilimi azaltacaksınız.

Bir şeyler ters gittiğinde

Er ya da geç bir şeyler ters gidecek. Mikrofon veya projektör çalışmayabilir. Raporunuzun konusuna ve içeriğine sahipseniz, sizi pek rahatsız etmeyecektir. Mikrofon çalışmıyor mu? Boşver, sesini yükselt ve konuşmaya devam et. Teknik personel muhtemelen zaten soruna bir çözüm bulmak için çalışıyor. Ve evet, endişelenmelerine izin ver, sen rahat ol

Sakin ol ve kendinin önüne geçme

Konuşmanızı mümkün olan en kısa sürede bitirmek için acele etmeyin. Performansınıza sakin ve yavaş başlayın. Bu, en uygun konuşma hızını seçmenize, dinleyicilere alışmanıza ve izleyicinin size alışmasına izin verecektir.

İlk beş dakikaya konsantre olun

Tüm konuşmanızın sadece beş dakika sürdüğünü hayal edin. Bu, performansı daha az stresli hale getirir. Sunumunuzun ilk beş dakikasını “tamamlamaya” odaklanın – bu, sizi sakinleştirmek ve sürece dahil olmak için yeterli olacaktır.

Heyecanınız için asla özür dileme

Konuşmanızın çoğunda sakin görünecek ve heyecanınıza ihanet etmeyeceksiniz. Öyleyse neden izleyiciye bundan bahsediyorsun? Dizleriniz titriyor gibi görünmesine izin verin – seyircilerden kimse bunu fark etmeyecek, inan bana. Bu yüzden sadece bahsetmeyin, yoksa izleyicileriniz kendilerini gerecek, onlara söylediklerinizi dinlemeyi bırakacak ve konuşma tarzınızı değerlendirmeye başlayacaktır.

Hataların hakkında konuşma

Performansınızı hazırladınız ve provasını yaptınız, harika hissediyorsunuz. Ancak, zaten sahnede olduğunuz için, birden kafanızın karıştığını veya önemli bir şey söylemeyi unuttuğunuzu fark edersiniz. Böyle zamanlarda, bu hatayı bilen tek kişinin siz olduğunu unutmayın. Dinleyicileriniz hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Bu yüzden mutlu bir cehalet içinde kalsalar bile, onları bilgilendirmeye değmez. Hatalarınızı kabul ederseniz, bazı dinleyiciler kasıtlı olarak başka kusurları aramaya başlayacaktır. Seyircinin dikkatini sunumunuzun ana amacından başka yöne çevireceksiniz.

Erken gel

Geç kalmak sadece heyecanınızı artıracaktır. Önceden konuştuğunuz yere gelin, alışın. Hatta daha rahat hissetmek için sahneye çıkabilir veya koridorda dolaşabilirsiniz.

Isınmak

Gergin olduğunuzda vücudunuzdaki kaslar sertleşir. Gösterinizden on beş dakika önce biraz ısınma yapın. Bu, kas gerginliğini giderecek ve vücudunuzu rahatlatacaktır.

Nefes almak

Heyecana her zaman hızlı nefes alma eşlik eder, bu da oksijen eksikliğine ve rahatlama kaybına neden olur. Sahneye çıkmadan bir dakika önce kendinizi sakinleştirmek için birkaç derin nefes alın.

Her şeyi iki kez kontrol edin

Raporunuzda bir dizüstü bilgisayar veya herhangi bir not kullanmanız gerekiyor mu? Her şeyin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Mikrofon başında durduğunuzda, unutulmuş kağıtların ve notların peşinden koşmak için çok geç olacaktır. Ve bu, güveninizi büyük ölçüde azaltacaktır. Konuşmanızın metnini o kadar iyi bilin ki, mücbir sebepler durumunda bile tereddüt etmeden konuşmaya devam edebilirsiniz.

Ana tavsiye

Performans korkunuzun üstesinden gelmeye çalışmayın. Onunla çalışın! Kendinizi hazırlamalı ve konuşmanızın ilk birkaç dakikasında son derece heyecanlanacağınızı kabul etmelisiniz. Kaygınızı ne kadar bastırmaya çalışırsanız, o kadar güçlenir. Bu yüzden sunumunuza odaklanın. Heyecan yavaş yavaş azalacaktır. Retorik ve Hitabet sanatının büyüsü sizi mükemmel bir konuşmacı yapabilir.

Continue Reading

Makale

Uzaktan Eğitim Ne Kadar Sürecek ?

Published

on

online eğitim

Uzaktan eğitim şüphesiz içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde en çok duyduğumuz kelimelerden bir tanesi. Peki bu kavram ne demek ? Gerçekten neyi ifade ediyor ? Eğitim konusunda ne kadar hazır olduğumuzu hiç irdeledik mi ? Uzaktan yapılan eğitimlerin ne kadar etkili olduğunu ölçebiliyor muyuz ? Gelin beraber bu soruların cevaplarını irdeleyelim.

Uzaktan eğitim aslında günümüzde yeni bir kavram değil. Uzun yıllardan beri gerek AÖF olsun gerekse AUZEF olsun, çeşitli şekillerde üniversiteler uzaktan eğitim noktasında çalışmalar yapıyor ve içeriklerini kullanıcı adı ve şifre girilmesi kaydıyla online ortamda yayınlıyorlar. Canlı ders dediğimiz sistemde de hocalar uzaktan bağlantılarla tecrübelerini öğrencilerle paylaşıyorlar.

online eğitim
online eğitim

MEB İÇİN PANDEMİ DÖNEMİNDE ZORUNLULUK – UZAKTAN EĞİTİM

Küresel bir salgın olan koronavirüsün bulaşıcı etkisi sebebiyle okullar maalesef tehlike arzetmeye başladı. Salgının her ne kadar gençler üzerinde büyük etkileri olmadığı bilinse de bu kitlenin virüsü taşıma tehlikesi evlerdeki milyonlarca yaşlı ve orta yaş ebeveynleri tehlikeye atıyor. Bu sebeple de okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesi zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ise altyapısı hazır olmadığı halde bu duruma hazırlıksız yakalanan taraf oldu. Ayrıca ülkenin her yerinde yeterli internet ve cihaz altyapısı hazır olmadığı için MEB kendi kabahati olmadığı halde bu durumdan etkilenen taraf oldu ve eğitim bir süre aksadı. Çareler arayan eğitimciler ise çareyi Zoom ve Google Meet gibi platformlarda ders vermekte buldular. Uzaktan eğitim platformları olmayan bu siteler bir şekilde uzaktan eğitime entegre edildi ve artık en yaygın kullanılan eğitim araçları haline geldiler. Özellikle Zoom dünya çapında ün kazandı.

MEB online eğitim sürecini eba üzerinden yürütüyor ve bunun için zoom entegrasyonu sağlayarak derslerin daha kolay işlenmesi için hızla teknik altyapısını tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte açtıkları portal üzerinden de süreci kontrol ediyorlar. Üzerine tıklayarak ulaşabileceğiniz bu portalda uzaktan eğitim araçları , bilgilendirme videoları , hazırlık dönemi programı, rehberler ve kitaplar yer alıyor.

İçerdikleri dahili araçlarla hem görüntülü hem de sesli bi şekilde eğitime olanak sağlayan bu siteler ve programlar online toplantıların da vazgeçilmezi haline geldi. Artık şirketler, okullar ve benzeri kurumlar virüs sebebiyle bir araya gelmekten çekindiği için bu platformları tercih ediyorlar.

Uzaktan Eğitim Başarılı Olabilir mi ?

Aslında bu sorunun cevabını vermek çok zor. Çünkü çok fazla değişken bulunuyor. Bu değişkenlerden bir kaçını saymakta fayda görüyorum. Ama şüphesiz en önemli değişken öğrencilerdeki içsel motivason elbette. Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleyen temel faktörlerin başında geliyor.

Öğrenciler online derslere katılmak istemiyor. Bunun bir çok sebebi var ancak en önemlisi ekranda bir noktaya uzun süre sabit bir şekilde odaklanmanın çok zor oluşu. Karşınızda bir görüntü ve ses var evet. Ancak etkileşim kurmak zorlaşıyor. Mesela iki tarafında kamerasının açık olması gerekiyor. Ancak taraflardan birinde kamera eksik ya da kusurlu olabiliyor.

uzaktan eğitim
uzaktan eğitim

Bunun yanında internet bağlantı problemlerinin yüksek olduğu bölgelerde görüntü aktarımı oldukça kalitesiz. Bu durumun özel sebebi ise upload hızı olarak vurgulanabilir. Ülkedeki en yaygın upload hızı 0,60 kbps yani 1 Mgbit bile değil. Bu durumda dosya indirme değil , dosya gönderme hızını etkiliyor. Ayrıca ping sürelerinin de çok yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Bu sebeple dosyaların veya görüntünün aktarımı oldukça yavaş ve kalitesiz.

Tabi sınırlılıklar bununla da kısıtlı değil. Bilindiği üzere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması gerekiyor. Peki kaç evde bilgisayari tablet veya akıllı cep telefonu var ? Bütün bunların tamamlanmadan uzaktan eğitim sürecinin ülke çapında eşit oranda sunulması nasıl mümkün olabilir ?

Her öğrenciye bir tablet ya da bilgisayar sunulduğunu varsayalım. Peki öğretmenler ? Öğretmenlerin bir bilgisayarı olmak zrounda mı ? Eğer maddi durumu el vermiyorsa meb öğretmenlere bilgisayar veriyor mu ? Sadece meb değil , aynı durum özel okullar için de geçerli elbette. Özel okullar da öğretmenlerine gereki imkanları sağlama noktasında yetersizler. Okuldan eğitim olanaklarının mümkün olmadığı zamanlarda evden ders yapmak zorunda kalan öğretmenler teknik yetersizliklerden dolayı sorunlar yaşıyorlar.

Uzaktan mı yoksa Yüz yüze mi ?

Şühesiz yüz yüze diye haykrdığınızı duyar gibiyim. Ancak burada da şu soruyu aklımıza getirmemiz gerekiyor. Günün belli saatlerinde uzaktan eğitim kapsamında yapılan derslerin kolaylıkları yok mu ? Şüphesiz teknik imkanlar sağlandığı taktirde zamandan ve mekandan tasarruf ettiren bu sitemin artıları oldukça fazla. Ancak eksileri ile kıyaslandığında malesef yüz yüze eğitimin daha başarılı olduğunu söylemek daha mümkün . Maalesef diyoruz çünkü bu süreçte bu pek de mümkün görünmüyor.

Yüz yüze eğitimin en temel artılarından bir tanesi göz teması ve direkt iletişim. Bu tabi sizlere doğrudan geri dönüt alabilme imkanı tanıyor. Ayrıca öğrencilerin oturduğu yerde sabit kalmasında sorun olmasa da öğretmen açısından hareket bir zorunluluk ve bu sadece yüz yüze eğitim sayesinde mümkün olabiliyor.

Uzaktan Eğitim Ne Kadar Sürer ?

Şüphesiz salgının yaza kadar bitmesine yönelik büyük bir beklenti var. Ancak Ülkeler genellikle DSÖ nün verdiği veriler kararlar dogrultusunda aksiyon alıyorlar. Dolayısıyla salgının dünyadaki seyri göz önünde tutulacaktır. Bu sebeple de kontrollü olarak mart ayından itibaren tüm kademelerde okulların açılacağı beklentisi güc kazanmaya başladı.

Evet beklentimiz mart sonu tüm okulların açılacağı yönündedir.

Continue Reading

Makale

Loci Hafıza Teknigi

Published

on

loci hafıza tekniği

Loci metodu

Loci metodu hafızayı güçlendiren bilinen en eski metod olarak adlandırılır. Loci, locus kelimesinin çoğul halidir ve anlamı yer ya da konum demektir. Aşina olduğunuz yerleri en iyi hatırlayabileceğiniz varsayımına dayanmaktadır. Yani hatırlamak istediğiniz bir şeyi çok iyi bildiğiniz bir yerle ilişkilendirirseniz, o konum size hatırlamanız için bir ipucu sağlayacaktır.

loci hafıza tekniği
loci hafıza tekniği

Roma imparatorluğu döneminde geliştirilen locus metodu bir çeşit düğüm metodudur. Cicero’ya göre bu yöntem akşam yemeği sırasında çöken binadan kurtulan tek kişi olan Ceous Sİdemer’in şairi tarafından geliştirilmiştir. Simonides misafirlerin nerede olduğunu hatırlayarak tanınmayacak kadar ezilmiş ölüleri teşhis edebilmiştir. Bu deneyimden sonra, herhangi bir şeyi bir konumun zihinsel imgesiyle ilişkilendirerek hatırlamanın mümkün olabileceğini fark etmiştir. Bu arada yazının pdf halini bu linkten indirebilirsiniz.

Loci sistemi hem yunanlı hem de Romalı konuşmacılar/hatipler tarafından bir hafıza aracı olarak kullanılmıştır. O dönemlerde notların yardımı olmadan yapılan konuşmalarda bu teknikten yararlanılmıştır. Yaklaşık M.Ö. 500 yılına kadar uzanan bu sistem, fonetik ve peg sistemlerinin tanıtıldığı 1600’lerin ortalarına kadar en popüler hafıza güçlendirici sistemdi. Bu metod özellikle, eğer görselleştirme yönünüz iyiyse işe yarar. metod şu şekilde çalışıyor:

loci Hafıza Tekniği nin  Uygulanışı

Kendi eviniz gibi iyi bildiğiniz bir yer düşünün. Bir dizi konumu mantıksal sırayla bir yerde görselleştirin.

Örneğin; normalde evinizde ön kapıdan arka kapıya doğru giden yolu zihninizde görselleştirin. Ön kapıdan başlayın, koridordan geçin, otuma odasına dönün, yemek odasından geçip mutfağa gidin ve böyle devam edin. Odanı n bir tarafından diğer tarafına giderken mantıksal ve tutarlı bir şekilde hareket edin. Ev eşyalarının her biri ek bir konum olarak görev alabilir. Hatırlamak istediğiniz her öğeyi konumlardan birine yerleştirin. Öğeleri hatırlamak istediğinizde evinizi gözünüzün önüne getirin. Zihninizde bir odadan diğerine geçin. Evinizde belirli bir yerle ilişkilendirdiğiniz her öğe, zihinsel olarak evinizde ilerlerken aklınıza gelmelidir.

Aşağıdaki alışveriş listesini hatırlamak isterseniz, metod şöyle çalışır;

Tıraş köpüğü

Şeftaliler

Sosisli

Ketçap

Dondurma

Evinizi hayal ederken ön kapının her tarafına tıraş köpüğü sıktığınızı hayal edin. Sadece ‘tıraş köpüğü’ kelimesini hayal etmeyin. Tıraş köpüğünün püskürtücüsüne bastığınızı ve köpüğü ön kapının her tarafına püskürttüğünüzü gerçekten hayal edin. Tıraş köpüğünün kokusunu da hayal etmeye çalışın aynı zamanda. Şimdi kapıyı açın, salona girin ve dev bir şeftalinin ön koridordaki basamaklardan aşağı yuvarlanıp size doğru geldiğini hayal edin. Şimdi oturma odasına girin ve 6 metre boyunda kovboy şapkası takmış ve şöminenin önüne uzanmış bir sosisli hayal edin. Yemek odasına girin ve eski moda bir hizmetçi kıyafeti giymiş bir şişe ketçapın masayı kurduğunu hayal edin. Son olarak mutfağa gidin ve sıcak sobanın üzerinde eriyen bir galon dondurma hayal edin.

Tüm listedeki öğeleri evin etrafına görsel olarak yerleştirdikten sonra alışveriş listenizi hatırlamaya çalıştığınızda tek yapmanız gereken ön kapınızı hayal etmek olacak. Tıraş köpüğünüzü anında göreceksiniz, salona girdiğinizde şeftali aklınıza gelecek ve böyle devam edecek.

Zihinsel görselleri ne kadar çirkin ve sıra dışı hale getirirseniz, onları hatırlamak da o kadar kolay olacaktır. Bu yöntemi, bir konuşmadaki önemli noktaları, bir etkinlik veya toplantıdaki kişilerin adlarını, yapmanız gereken şeyleri, hatta aklınızda tutmak istediğiniz bir düşünceyi bile hatırlamak için kullanabilirsiniz. Bu yöntem işe yarıyor gerçekten çünkü hatırlama biçiminizi değiştiriyor böylece bildiğiniz lokasyonları (yerleri) kullanarak kendinize ipucu verebiliyorsunuz. Lokasyonları iyi bildiğiniz bir sıralamaya göre düzenlerseniz, göreceksiniz ki daha kolay hatırlamak istediğiniz şeyi hatırlayacaksınız.

Çeviri için : Alev Yılmaz‘a teşekkür ederiz.

Continue Reading

Trend Gönderiler